PvdA Zundert

Samen maken we Zundert

 

Welkom op de website van de PvdA-Zundert  

De PvdA-Zundert is een hard werkende lokale partij met landelijke binding.

Als partij met een goede verankering in het lokale speelveld kunnen we zo dicht mogelijk bij onze eigen inwoners staan.Net als in andere gelijkwaardige plattelands gemeenten komen er de komende tijd veel uitdagingen op ons af. Veel zaken moeten we zelf regelen met weinig financiële middelen. Creativiteit en samenwerking zijn daarbij voor de PvdA erg belangrijk. De PvdA Zundert kan daarbij ook gebruik maken van de kennis en expertise in onze partij op Provinciaal en Landelijk gebied.

Gelet op de vele grote uitdagingen is dat in deze tijd absoluut een voordeel. Op deze manier kunnen we de kennis en ervaring ten behoeve van Zundert en haar inwoners delen. Het heeft immers geen zin om opnieuw het wiel uit te vinden. De uitdagingen en problematieken van onze gemeente houden ook niet op bij de gemeentegrens.

Hoe ziet de PvdA de toekomst van de gemeente Zundert?

PvdA kiest voor een zelfstandig, financieel gezond, leefbaar, veilig en sociaal sterke gemeente. Daarnaast moeten we onze gemeente duidelijk positief op de kaart plaatsen als centrum voor cultuur, boomkwekerij, natuur en recreatie. Dit kan de politiek en het gemeentebestuur niet alleen doen. Daar hebben we iedereen voor nodig. Ondernemers, het onderwijs, de gemeente en alle instellingen en verenigingen moeten meedenken en betrokken worden.

Dit hebben we tot uiting gebracht op onze verkiezingsposter met de slogan “ Samen maken we Zundert”.

Het is eigenlijk niet meer dan normaal dat gemeenteraadsleden en collegepartijen verantwoording afleggen. Wij proberen het hieronder in het kort weer te geven.

Mensen hebben aan de politiek gevraagd om daadkracht en rust in de “tent”. Het besef om het beter te doen is gelukkig binnen de politiek doorgedrongen. Ook wij hebben ons volledig ingezet om Zundert weer op een positieve manier op de kaart te zetten. Maar het kan natuurlijk altijd beter.  

Veel raadsvoorstellen hebben de revue gepasseerd. Het collegeprogramma hebben wij op een aantal punten ondersteund. Bij een aantal belangrijke raadsbesluiten hebben wij daar waar nodig onze eigen  ideeën duidelijk ingebracht. Hierbij denken wij aan het bestemmingsplan buitengebied, subsidie Van Gogh-huis en de onderwijsvisie. Misschien zijn er ook zaken geweest waar men van ons iets anders had verwacht. Maar alle door ons genomen fractiebesluiten zijn naar eer en geweten en in overleg zorgvuldig overwogen. Dit in het belang van onze inwoners en de gemeente Zundert. 

De gemeente moet steeds meer en steeds zwaardere taken vervullen, daarvoor is een goede samenwerking met andere gemeenten onontbeerlijk. Natuurlijk mogen we ook een samenwerkingsverband met Belgische gemeenten niet schuwen. Hoelang zijn we al een van de Benelux landen?

Behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Zundert. Dit kan door creativiteit en samenwerking te bundelen. Daarnaast moeten wij uitgaan van onze eigen kracht, Zundert kan en doet namelijk erg veel  vanuit die kracht. Uiteraard moeten wij dit ook in gezamenlijkheid uitstralen “Zundert zelfstandig”.

Inspraak voor onze inwoners over hun eigen woonomgeving vinden wij erg belangrijk. In onze ogen wil dat zeggen dat wijk- en dorpsraden actief moeten worden meegenomen in onderwerpen die de wijk of dorp aangaan. Een passende subsidie ter ondersteuning is daarbij vanzelfsprekend.

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de zorg. Veranderingen die ervoor moeten zorgen dat de zorg dichtbij mensen wordt georganiseerd en minder ingewikkeld wordt gemaakt. Ook onze gemeente krijgt daarbij een hele belangrijke rol. Wij geloven dat we met een praktische aanpak en met daadwerkelijke aandacht voor de zorgbehoevende in staat moeten zijn om dat te regelen. Het is een spannend proces vol met veranderingen en onzekerheden. Voor mensen die zorg en ondersteuning krijgen, zorgmedewerkers en politiek.

Dat zorg anders moet daar hoeft u ons niet van te overtuigen. Iets wat mensen zélf ook graag willen: zolang mogelijk thuis, in je eigen vertrouwde omgeving. De huidige wetgeving biedt zorg en ondersteuning op basis van indicaties en ziektebeelden. Dit doet geen recht aan de grote verschillen tussen mensen. Goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving kan alleen dan plaatsvinden als we rekening houden met de omgeving en deze hier ook bij betrekken.

De PvdA streeft ernaar dat de ouderen lang thuis kunnen blijven wonen door een goede bereikbaarheid, door betaalbaar vervoer en door goede verzorging thuis te realiseren. Dat klinkt mooi, maar……  veel mensen maken zich zorgen over de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg.

De PvdA heeft er het volste vertrouwen in, met duidelijke afspraken over de randvoorwaarden, voortvarend aan de slag te kunnen om de decentralisaties tot een succes te maken, zodat we kunnen bereiken waar het ons om te doen is: zorg dicht bij mensen organiseren.

Wij moeten er voor zorgen dat mensen niet langs elkaar heen, maar met elkaar leven.

De PvdA vindt dat er snel gebouwd kan worden, waarbij de gemeente alle medewerking dient te verlenen bij bouwvergunningen en differentiatie van de grondprijzen. Een goed evenwicht tussen huur- en koopwoningen en betaalbare woningen voor jongeren is daarbij van belang. Daarnaast moet er meer aandacht besteed worden aan levensbestendige woningen.

Veiligheid lijkt een kapstok te worden waaraan wij alles willen ophangen. Het is een droombeeld te denken dat veiligheid alleen door “onze gemeente” kan worden gegarandeerd. Iedereen is in meer of mindere mate verantwoordelijk voor veiligheid, waarbij de gemeente natuurlijk wel een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De leefbaarheid heeft ook een grote invloed op de veiligheid en daar kan de gemeente met alle betrokkenen ook aan meewerken. Ook de aanwezigheid en/of  beschik- en bereikbaarheid van de politie, de brandweer en ambulance  zijn daarbij van belang, het is een taak van de gemeente om daarop te hameren.

Alles wat wij als gemeente willen moet op de een of andere manier betaald worden.

De financiële positie van de gemeente dwingt ons de komende raadsperiode met relatief weinig geld nieuw beleid in te vullen. Naast een sluitende begroting is terughoudendheid voor lokale lastenverhoging (OZB en heffingen) voor onze inwoners geboden. Als grensgemeente moeten we meer gebruik proberen te maken van subsidies vanuit de provincie en de Europese Unie.

Meer geld voor de kwaliteit van de schoolgebouwen en meer zeggenschap voor de scholen zelf. Schoolgebouwen moeten ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals kinderopvang, verenigingen e.d.. In onze gemeente is er al een school die dat in praktijk brengt, weinig kosten en een optimaal resultaat.

Zodra men begonnen is met de randweg moet direct begonnen worden met de leefbaarheid in het centrum van Zundert. Bij het bedenken van oplossingen zal er ruim aandacht moeten worden geschonken aan het verkeer. Het vracht- en autoverkeer moet zodanig worden geleid, dat in de rondomliggende woonkernen geen overlast wordt ondervonden. In overleg met direct betrokkenen zal gewerkt moeten worden aan een oplossing.